För Sveriges suveränitet

Redaktionen

Redaktionen

Fredsalliansen är ett tvärpolitiskt initiativ som bildats för att stå upp för Sveriges suveränitet.

Remissvar: Stoppa DCA!

Utdrag från Global Politics;

Detta remissvar publiceras med tillstånd av Sven Ruin, människorättsorganisationen Accoun. Jag har undvikit egna svärtningar och kursiveringar i texten.

Till: Försvarsdepartementet

fo.remissvar@regeringskansliet.se

(kopia till christina.siwring@regeringskansliet.se)

Diarienummer: Fö2024/00152

Datum: 2024-03-24

Remisyttrande från Accoun angående Sveriges DCA-avtal och tillhörande promemoria (Ds 2024:2)

Vi motsätter oss det så kallade DCA-avtalet som Sveriges regering har tecknat med Amerikas förenta staters regering och de lagändringar som föreslås bli en följd av avtalet.

Vidare anser vi att avtalet brister i legitimitet. Vad vi förstår är både avtalet i sig och dess tillkomst inte förenlig med nuvarande lag, inklusive grundlag. Bland annat principen pactum turpe borde göra avtalet ogiltigt.

Det förefaller som om svenska statens anställda, såsom regering, tjänstemän och militär, medverkat till avtal som inte följer nu gällande lag. Vad vi kan se har de genomdrivit avtal som mest bygger på en förhoppning om framtida lagändringar och som dessutom är i strid med grundläggande mänskliga rättigheter.

Vad gäller grundlagen finns en paragraf om överlåtelse av beslutanderätt utanför EU-samarbetet (Regeringsformen 10 kap 7 §), som mycket i avtalet tycks bryta emot. Man kan i SOU 2016:64 på s 70 läsa om denna paragraf:

”Som framgått kan överlåtelse enligt bestämmelsen endast ske till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete eller till en mellanfolklig domstol. Kravet att organisationen ska ha till syfte att främja fredligt samarbete medför att första stycket inte medger att beslutsbefogenhet överlåts till en organisation med enbart militärt syfte.”

Läs hela remissvaret på Global Politics;

Dela det här inlägget

Kommentera det här inlägget

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skriv på uppropet här

OBS! Sök efter Civist i mejlkorgen för att bekräfta din signatur!